Obvyklé postupy (činnosti) správního úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základě usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy - Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS, spadajících do její působnosti.

Kromě nejčastěji používaných postupů identifikovala Rada i situace, které do působnosti Rady nepatří. Výčet a stručný popis těchto situací usnadňuje veřejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potřebnou k uspokojení jejích požadavků.

Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS
 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit:

  • osobně v budově Úřadu Rady, Škrétova 44/6, Praha 2-Vinohrady
  • prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  • telefonicky na čísle 274 813 830
  • faxem na telefonním čísle 274 810 885
  • formulářem Dotazy a stížnosti z webových stránek rrtv.cz
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem dle občanského soudního řádu; místně příslušným soudem je Městský soud v Praze. Více informací o opravných prostředcích je k dispozici v části Povinně zveřejňované informace – Opravné prostředky.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání