Obvyklé postupy (činnosti) správního úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základě usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy - Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS, spadajících do její působnosti.

Kromě nejčastěji používaných postupů identifikovala Rada i situace, které do působnosti Rady nepatří. Výčet a stručný popis těchto situací usnadňuje veřejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potřebnou k uspokojení jejích požadavků.

Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS
 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady buď:

  • poštou
  • osobně na podatelnu Rady
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Řešení všech uvedených situací vychází ze zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb, soudní řád správní

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  Pokutu do výše 10 milionů Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

  http://portal.gov.cz