Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se lhůtou pro doručení žádostí dne 24. května 2007 do 16.00 hod.
spisová značka: 2007/242/fia, 2007/243/fia, 2007/244/fia, 2007/245/fia, 2007/246/fia, 2007/247/fia, 2007/248/fia, 2007/249/fia
Informace pro žadatele ve vyhlášeném licenčním řízení
 • Formulář žádosti o udělení licence najdete formuláře žádostí
 • Požadované náležitosti včetně formuláře žádosti je třeba dodat v listinné podobě a v elektronické podobě.
  listinná podoba
  • 1 kompletní originál s doklady
  • 15 kopií formuláře žádosti a údaje podle části II. formuláře žádosti
  elektronická podoba
  • 2 kopie na datových nosičích.
   Elektronická verze slouží k rychlejšímu prostudování a dohledání konkrétní informace v rámci projektu a žádosti.
  Žádáme Vás o zpracování a řazení elektronické podoby do 3 souborů následujícím způsobem:
  1. soubor: Vyplněná elektronická verze formuláře "Žádost o udělení licence"
  2. soubor - k části I. formuláře žádosti: Požadované doklady a informace naskenujte do jediného souboru nejlépe ve formátu PDF, případně pak MultipagesTIFF (Black&White 200dpi). Skenování do formátu PDF včetně vícestránkových dokumentů v jednom souboru standardně podporuje většina skenovacích programů, do formátu TIFF pak i základní aplikace Windows 9x "Imaging for Windows".
  3. soubor - k části II. formuláře žádosti: U souborů typu Microsoft Word použijte výhradně písma (fonty) Arial, Arial Narrow, Courier nebo Times New Roman, které jsou základní součástí operačního systému Microsoft Windows 98 a vyšší. Datové soubory mohou být uloženy na kompaktním disku (CD-R/CD-RW) nebo na disketách 3,5" (nejlépe ve dvou kopiích z důvodu poruchovosti disketových médií).
 • Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání podle položky 67 sazebníku správních poplatků (příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 15 000,– Kč uhraďte na účet č. 3711-19223-001/0710 vedený u České národní banky a jako variabilní symbol uveďte identifikační číslo žadatele.
 • Kopii dokladu o zaplacení přiložte k žádosti.