Často kladené otázky - Objektivita a výváženost
Otázka č. 1: Jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání posuzuje objektivitu a vyváženost pořadů?

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odvysílané pořady pravidelně monitoruje a hodnotí dodržování povinnosti provozovatele vysílání poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, kdy prezentované názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. Při posuzování objektivity a vyváženosti pořadů se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řídí § 31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového televizního vysílání.

Otázka č. 2: Jaké jsou povinnosti provozovatelů vysílání zpravodajských a politicko-publicistických pořadů?

Podle § 31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jsou provozovatelé vysílání samozřejmě obecně povinni ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech dbát zásad objektivity a vyváženosti a zajistit, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Otázka č. 3: Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zakročit proti prezentaci neobjektivních a nevyvážených informací v pořadech zábavného žánru?

V pořadech zábavného žánru, v nichž je uplatňována tvůrčí nadsázka ve jménu autorské licence, proti prezentaci neobjektivních a nevyvážených informací Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zakročit nemůže. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, totiž řeší poskytování informací ve vztahu k realitě pouze v kategorii pořadů zpravodajských a politicko-publicistických (tedy pořadů, v nichž jsou ironie, parodie, satira či jiné formy humorné nadsázky důvodně zakázány).

Otázka č. 4: Mají provozovatelé vysílání povinnost poskytovat vyváženou nabídku pro všechny společenské skupiny?

Pouze provozovatel vysílání ze zákona (tj. Česká televize resp. Český rozhlas) je dle ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický či sociální původ a příslušnost k menšině.