Přehled přestupků
Přehled přestupků zpracovaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, ústředním správním úřadem v souladu s § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon“) a v rozsahu stanoveném § 110 odst. 2 zákona.

Přehled zahrnuje souhrnně všechny skutkové podstaty na úsecích státní správy, které spadají do působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rok 2020
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Přehled přestupků 2020
počet podnětů k zahájení řízení o přestupku 1 519
počet odložených věcí 430
počet oznámení o zahájení řízení 43
počet pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku 33
počet zastavených řízení 34
počet rozhodnutí o schválení dohody o narovnání 0
počet pravomocných rozhodnutí, kterými bylo upuštěno od uložení správního trestu 4
počet pravomocných rozhodnutí, kterými byla mimořádně snížena výměra pokuty 0
počet napomenutí 8
počet pokut 22
průměrná výměra pokuty (v Kč) 113 409
počet zákazů činnosti 0
průměrná délka zákazu činnosti (v letech) 0
počet propadnutí věci nebo náhradní hodnoty 0
počet zveřejnění rozhodnutí o přestupku 0
počet omezujících opatření 0
počet zabrání věci nebo náhradní hodnoty 0
počet podaných odvolání 0
odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno 0
odvolání vyřízeno v rámci autoremedury 0
rozhodnutí změněno 0
rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání 0
rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno 0