PODPISOVÝ ŘÁD ÚŘADU RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vydává tento podpisový řád (dále jen „Řád“), kterým se stanoví rozsah podpisových oprávnění zaměstnanců Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Úřadu RRTV), případně jiných osob a který je pro tyto subjekty závazný.

Článek 1: Základní pojmy
 1. Zaměstnanec – zaměstnanec ve služebním poměru dle zákona č. 234/2014 Sb. a zaměstnanec v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a dále zaměstnanec v pracovním poměru dle zákoníku práce.
 2. Vedoucí úřadu – představený na služebním místě vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 3. Ředitel odboru – představený na služebním místě ředitele odboru
 4. Vedoucí oddělení – představený na služebním místě vedoucího oddělení
Článek 2: Podpisová oprávnění zaměstnanců Úřadu RRTV
 1. Tento Řád se nevztahuje na žádný z dokumentů, které podle správního řádu, zvláštního zákona nebo Jednacího řádu RRTV podepisuje předseda Rady. Výjimku tvoří vyjádření k žalobám podaným proti rozhodnutí Rady podle soudního řádu správního, pokud je sepisuje a podává zaměstnanec Úřadu RRTV s pověřením uděleným Radou. Zaměstnanec Úřadu RRTV s pověřeným uděleným Radou jedná a podepisuje za Radu navenek samostatně; případná zvláštní úprava vnitřních postupů při nakládání s dokumenty tím není dotčena.
 2. Veškeré podpisy dokumentů, s výjimkou dokumentů podle článku 1 odst. 1, ať v oblasti externí či interní, mohou být učiněny pouze zaměstnancem, jemuž podpisové oprávnění vyplývá z tohoto Řádu, případně zaměstnancem, který je k podpisu či k podepisování v souladu s Řádem písemně pověřen vedoucím úřadu.
 3. Jiné osoby, než zaměstnanci Úřadu RRTV, mohou za Úřad RRTV podepisovat pouze tehdy, mají-li udělenu plnou moc k jednání za Úřad RRTV a vyplývá-li oprávnění podepisovat písemnosti z takové plné moci.
 4. Rozsah podpisových oprávnění je určen pro dokumenty v analogové i digitální podobě.
Článek 3: Externí podpisová oprávnění
 1. Veškeré běžné dokumenty vzniklé v rámci činnosti Úřadu RRTV, které jsou určeny adresátům mimo Úřad RRTV (dále jen „externí dokumenty“), není-li v tomto Řádu stanoveno jinak, podepisuje vedoucí Úřadu.
 2. V případě nepřítomnosti vedoucího úřadu podepisuje externí dokumenty jeho zástupce.
 3. V případě nepřítomnosti vedoucího úřadu i jeho zástupce jsou oprávnění podepisovat externí dokumenty ředitelé odborů.
 4. Externí dokumenty spojené s personální a mzdovou agendou, zejména potvrzení, přihlášky, odhlášky apod. je oprávněn podepisovat ředitel Provozně-ekonomického odboru nebo jím pověřená osoba.
Článek 4: Druhy interních podpisových oprávnění
 1. Interní dokumenty, které jsou určeny vedoucímu úřadu, podepisuje ředitel příslušného odboru, v případě jeho nepřítomnosti vedoucí oddělení nebo zaměstnanec, který je pověřen jejich zastupováním pro případ nepřítomnosti.
 2. Interní dokumenty, které se týkají personálních a platových záležitostí, je oprávněn podepisovat vedoucí úřadu nebo jeho zástupce.
 3. V oblasti veřejných výdajů dokumenty obsahující podpisy (tj. záznamy o provedení řídící kontroly) Příkazce operace, Správce rozpočtu a Hlavního účetního v souladu s Kontrolním řádem. Pověření (podpisové vzory) pro oblast veřejných výdajů jsou založena na Provozně-ekonomickém odboru.
 4. V oblasti veřejných příjmů Likvidační protokoly veřejných příjmů obsahující podpisové záznamy v souladu se služebním předpisem o příjmech a pohledávkách Rady a Kontrolním řádem. Pověření (podpisové vzory) pro oblast veřejných příjmů jsou založena na Provozně-ekonomickém odboru.
Článek 5: Podpisová oprávnění ve zvláštních případech
 1. Veškeré smlouvy a dokumenty, jejichž důsledkem je ukončení smluvního vztahu (dále jen „ukončení“), je oprávněn podepisovat pouze vedoucí úřadu nebo jeho zástupce. Před podpisem smlouvy, resp. ukončením, je podepisující oprávněn vyžádat si písemné stanovisko věcně příslušného odboru Úřadu RRTV.
 2. Veškerá peněžitá plnění Úřadu RRTV ve prospěch třetích osob (úhrady faktur, platby vyplývající ze smluv, objednávek atd.) mohou být realizována až po udělení souhlasu vedoucím úřadu nebo jeho zástupcem. Před udělením souhlasu s platbou je podepisující oprávněn vyžádat si písemné stanovisko věcně příslušného odboru. Podrobnosti upravuje služební předpis o oběhu účetních dokladů RRTV.
 3. Ustanovení článku 5 odst. 2 se netýká podepisování při styku s bankou. Dispozice s finančními prostředky na bankovních účtech jsou oprávněni podepisovat zaměstnanci Úřadu RRTV a členové Rady, kteří mají podpisové právo a elektronický podpis schválený Českou národní bankou.
Článek 6: Podpisová oprávnění vzniklá na základě pověření
 1. Podepsat kterýkoli externí dokument je oprávněn zaměstnanec, kterému bylo k tomuto účelu vystaveno jednorázové nebo stálé písemné pověření – pověřený zaměstnanec. V pověření, které je oprávněn vystavit vedoucí úřadu nebo jeho zástupce, musí být vymezen rozsah oprávnění, která jeho vystavením vznikají.
Článek 7: Podpisová oprávnění vzniklá na základě plné moci
 1. Ve výjimečných případech může být uděleno oprávnění podepisovat za Úřad RRTV osobě, která není zaměstnancem Úřadu RRTV, a to v případě, že je oprávněna na základě plné moci za Úřad RRTV jednat (např. advokát). Plnou moc je v takovém případě oprávněn udělit pouze vedoucí úřadu nebo jeho zástupce. V plné moci musí být vymezen rozsah oprávnění, která jejím udělením vznikají.
Článek 8: Odpovědnost za obsah dokumentů
 1. Za obsah dokumentu odpovídají společně osoba, která je jejich zpracovatelem a osoba podepisující, nebo společně s podepisujícím ředitel odboru Úřadu RRTV, jehož písemné stanovisko si podepisující vyžádá před podpisem dokumentu, a to v případě, že úkolem odboru bylo posoudit správnost a obsah písemnosti.
 2. Osoba, která podepisuje na základě plné moci, odpovídá individuálně.
Článek 9: Závěrečná ustanovení
 1. Tento služební předpis je závazný i pro zaměstnance v pracovním poměru nevykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 2. Tento Řád nabývá účinnosti dne 1. září 2015 a ruší předchozí podpisový řád ze dne 1. listopadu 2009.
Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání