ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Článek 1: Úřad Rady
 1. Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Úřad) je zřízen jako orgán Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.). Zřizovací listina Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1. října 1992 se považuje za zřizovací listinu Úřadu.
 2. Úřad zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady.
 3. Činnost Úřadu je hrazena z rozpočtu Rady.
Článek 2: Předmět úpravy
 1. Organizační řád Úřadu v souladu s ustanovením § 11 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. podrobněji upravuje postavení Úřadu jako orgánu Rady, hlavní úkoly Úřadu, jeho organizační strukturu a zásady řízení.
Článek 3: Úkoly Úřadu
 1. Rada může Úřad pověřit výkonem některých dalších činností v zákoně výslovně neupravených, avšak patřících do její působnosti, s výjimkou činností rozhodovacích.
 2. Úřad plní zejména následující úkoly:
  1. předkládá návrhy pracovního plánu Rady i návrhy programu jednotlivých zasedání Rady předsedovi Rady,
  2. připravuje podklady nezbytné pro plnění pracovního plánu Rady,
  3. v souladu s pracovním plánem Rady, pokyny Rady i jejího předsedy připravuje jednotlivá zasedání Rady, provádí přijatá usnesení,
  4. zpracovává pro potřeby Rady návrh výroční zprávy Rady, rozpočtu a závěrečného účtu Rady a další podklady nutné pro plnění úkolů, které pro Rady vyplývají z příslušných právních norem,
  5. zabezpečuje dokumentační a informační činnost pro Radu,
  6. plní úkoly spojené s finančním a materiálně technickým zabezpečením činnosti Rady,
  7. vydává potřebné vnitřní předpisy. Rada může vyhradit okruh vnitřních předpisů podléhajících jejímu schválení.
Článek 4: Organizační struktura a řízení Úřadu
 1. V čele úřadu stojí vedoucí Úřadu, který Úřad řídí. Vedoucího Úřadu jmenuje a odvolává Rada. Vedoucí Úřadu je přímo podřízen předsedovi Rady.
 2. Vedoucí Úřadu přijímá do pracovního poměru ostatní zaměstnance Úřadu V pracovně právních vztazích podléhají všichni zaměstnanci Úřadu vedoucímu Úřadu.
 3. Vedoucí Úřadu vydává vnitřní předpisy Úřadu podle čl. 3 odst. 2 písm. g).
 4. Úřad je rozdělen do tří odborů: Odbor rozhlasového vysílání a licencí, Analytický odbor a Provozně-ekonomický odbor. Každý odbor řídí ředitel odboru, jehož jmenuje a odvolává vedoucí Úřadu. Ředitel odboru je přímo podřízen vedoucímu Úřadu.
 5. Vedoucí Úřadu může jmenovat jednoho nebo více svých zástupců z řad ředitelů odboru.
 6. Odbory se dále mohou členit na oddělení. Každé oddělení řídí vedoucí oddělení , jehož jmenuje a odvolává na návrh ředitele odboru vedoucí Úřadu. Vedoucí oddělení je přímo podřízen řediteli odboru.
 7. Ředitel odboru může se souhlasem vedoucího Úřadu ve svém odboru vytvářet a rušit oddělení. Ustanovení čl. 9 odst.1) tím není dotčeno.
 8. Požadavky Rady a jejích jednotlivých členů na spolupráci se zaměstnanci Úřadu jsou uplatňovány zásadně prostřednictvím vedoucího Úřadu nebo jeho zástupce.
 9. Vzniklé problémy ve vztazích mezi členy Rady a zaměstnanci Úřadu jsou řešeny výhradně prostřednictvím předsedy Rady a vedoucího Úřadu nebo jím pověřeného vedoucího zaměstnance.
Článek 5: Odbor rozhlasového vysílání a licencí
 1. Odbor rozhlasového vysílání a licencí plní úkoly související s působností Rady ve věcech udělování a odnímání licencí k provozování vysílání a registrací opravňujících k převzatému vysílání, dohledu nad oznamováním změn provozovatelů vysílání a převzatého vysílání, evidence licencí a registrací a jejich změn.
 2. Odbor rozhlasového vysílání a licencí dále plní úkoly vyplývající z právních aspektů působnosti Rady, jako správního úřadu podle § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Poskytuje právní součinnost Radě a odborným útvarům Úřadu a vede běžnou právní agendu související s činností Rady a Úřadu, zpracovává pro potřeby Rady návrh věcně příslušné části výroční zprávy Rady a další podklady nutné pro plnění úkolů, které pro Radu vyplývají z příslušných právních norem, zejména:
  1. vedení správních řízení (včetně správních spisů, v souladu se správním řádem a právními předpisy, písemná vyhotovení správních rozhodnutí Rady),
  2. zastupování Rady v soudních sporech, které vyplynuly ze správních rozhodnutí Rady vypracovaných Odborem rozhlasového vysílání a licencí, komunikace s právní kanceláří v případě zastupování Rady advokátem,
  3. průběžně vyhodnocování dopadů legislativních změn na činnost Rady a Úřadu, zpracování návrhů příslušných směrnic, metodických pokynů apod., návrhy stanovisek v oblasti legislativy,
  4. předávání podkladů Provozně-ekonomickému odboru k zaúčtování pohledávek za daňovými a nedaňovými příjmy prostřednictvím „likvidačního protokolu veřejného příjmu“.
 3. Z pověření Rady, předsedy Rady nebo vedoucího Úřadu Rady zajišťuje pracovní schůzky s osobami pověřenými jednat za samoregulační orgány, zajišťuje účast na takových pracovních schůzkách a předkládá Radě, předsedovi Rady nebo vedoucímu Úřadu Rady přijaté závěry.
 4. Odbor rozhlasového vysílání a licencí se dělí na Oddělení licenci a registrací a Oddělení rozhlasového vysílání.
 5. Oddělení licencí a registrací zabezpečuje zejména:
  1. žádosti o licence k televiznímu vysílání, přípravu a zpracování licenčních řízení a žádostí o prodloužení licencí a řízení o registracích, řízení o změnách licencí a registrací,
  2. jednání a korespondenci s žadateli o postupu v jednotlivých řízeních,
  3. předávání podnětů Radě na případné porušení právních předpisů,
  4. databáze provozovatelů televizního vysílání.
 6. 6) Oddělení rozhlasového vysílání zabezpečuje zejména:
  1. žádosti o licence k rozhlasovému vysílání, přípravu a zpracování licenčních řízení a žádostí o prodloužení licencí, řízení o změnách licencí,
  2. jednání a korespondenci s žadateli o postupu v jednotlivých řízeních,
  3. předávání podnětů Radě na případné porušení právních předpisů,
  4. databáze provozovatelů rozhlasového vysílání,
  5. systematický monitoring rozhlasových programů a monitoring obchodních sdělení, analýzy úseků vysílání, jednotlivých pořadů a dalších částí vysílání dle pokynů Rady nebo dle podnětů veřejnosti, a to na základě vlastních záznamů nebo záznamů vyžádaných od provozovatele,
  6. vyhodnocení analyzovaných částí vysílání a kontrola souladu vysílání s právními předpisy a licenčními podmínkami, předložení informací o porušení právních předpisů a návrh opatření v případě každého možného porušení těchto předpisů,
  7. předkládá Radě podněty veřejnosti na obsah rozhlasového vysílání.
Článek 6: Analytický odbor
 1. Plní úkoly související s působností Rady ve věcech monitorování televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a ukládání sankcí za porušení právních předpisů v oblasti televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci (dále jen právních předpisů),
 2. analyzuje televizní vysílání a audiovizuální mediální služby na vyžádání, přičemž kontroluje, zda jsou v souladu s právními předpisy, prování porovnání se závěry již vypracovaných analýz a závěrů z nich, jakož i získaných dosavadních zkušeností,
 3. zastupuje Radu v soudních sporech vyplynuvších ze správních rozhodnutí Rady vypracovaných Analytickým odborem,
 4. na požádání vyřizuje Radě a odborným útvarům Úřadu jiné právní nebo analytické, případně administrativní záležitosti související s chodem Úřadu a Rady, zúčastňuje se vyřizování obecných právních záležitostí, které vznikají v průběhu činnosti Úřadu,
 5. vykonává činnosti související se stížnostmi a podněty veřejnosti,
 6. průběžně vyhodnocuje dopady legislativních změn na činnost Rady a Úřadu,
 7. zpracovává pro potřeby Rady návrh věcně příslušné části výroční zprávy Rady a další podklady nutné pro plnění úkolů, které pro Radu vyplývají z příslušných právních norem,
 8. předávání podkladů Provozně-ekonomickému odboru k zaúčtování pohledávek za daňovými a nedaňovými příjmy prostřednictvím „likvidačního protokolu veřejného příjmu“
 9. z pověření Rady, předsedy Rady nebo vedoucího Úřadu zajišťuje pracovní schůzky s osobami pověřenými jednat za samoregulační orgány (televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání), zajišťuje účast na takových pracovních schůzkách a předkládá Radě, předsedovi Rady nebo vedoucímu Úřadu Rady přijaté závěry,
 10. vede evidenci správních poplatků, pokut a nákladů správních řízení na základě likvidačních protokolů veřejného příjmu,
 11. vede přehled a evidenci rozsudků a usnesení Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu vydaných v oblasti působnosti Rady na tento zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 12. Analytický odbor se dělí na Oddělení analýz televizního vysílání a Oddělení nelineárních služeb.
 13. Oddělení analýz televizního vysílání zabezpečuje zejména:
  1. Monitoring a analýzy:
   1. činnosti směřující k odhalení možných porušení právních předpisů ve vysílání provozovatelů televizního vysílání. Pořizuje záznamy vysílání, provádí jejich monitoring a zpracovává analytické výstupy,
   2. systematický monitoring všech typů televizního vysílání licencovaných provozovatelů na základě vlastních záznamů a rovněž na základě záznamů vyžádaných od provozovatelů vysílání,
   3. pravidelný monitoring vysílání obchodních sdělení všech provozovatelů celoplošného televizního vysílání a dalších vybraných programů resp. vyhodnocování dodržování zákonů ve vysílání obchodních sdělení,
   4. získávání dat o zastoupení evropských děl, nezávislých evropských děl, současných nezávislých evropských děl a českých děl ve vysílání televizních provozovatelů a vyhodnocování dodržování podílů těchto děl v souladu se zákonem a licenčními podmínkami,
   5. monitoring televizního vysílání dle pokynů Rady,
   6. analýzy úseků vysílání, jednotlivých pořadů a dalších částí vysílání a jejich vyhodnocení, přičemž kontroluje, zda vysílání je v souladu s právními předpisy,
   7. předkládá Radě informace o porušení právních předpisů a navrhuje opatření v případě každého možného porušení právních předpisů,
   8. předkládá Radě podněty veřejnosti na obsah televizního vysílání
  2. Správní řízení:
   1. vedení správních řízení, včetně správních spisů, v souladu se správním řádem a právními předpisy,
   2. zpracování programových podmínek, které jsou součástí rozhodnutí Rady o udělení licence k provozování televizního vysílání,
   3. správní řízení vedené dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – označení názvu programu,
   4. správní řízení vedené dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. – změna licenčních podmínek, a to programového nebo vysílacího schématu a dalších programových podmínek,
   5. správní řízení zahájená z mocí úřední.
  3. Soudní řízení (agenda související se správním soudnictvím, v případě žalob proti rozhodnutím Rady vypracovaných analytickým odborem):
   1. zpracování vyjádření
   2. komunikaci se soudy
   3. příprava spisů pro soudní řízení
   4. zastupování Rady při soudním řízení
   5. komunikaci s právní kanceláří v případě zastupování Rady advokátem
 14. Oddělení nelineárních služeb zejména:
  1. plní úkoly související s působností Rady ve věcech dohledu nad dodržováním zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,
  2. vede Evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání podle § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,
  3. vede seznam samoregulačních orgánů ve smyslu § 5 písm. x) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování televizního a rozhlasového vysílání
  4. monitoruje obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
  5. pořizuje záznamy audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
  6. na základě vlastních záznamů a rovněž na základě záznamů vyžádaných od poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání analyzuje obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, přičemž kontroluje, zda je tento obsah v souladu s právními předpisy,
  7. zpracovává a předkládá Radě analytické výstupy a informace o porušení právních předpisů, navrhuje opatření v případě možného porušení právních předpisů,
  8. předkládá Radě stížnosti a podněty veřejnosti, vykonává další činnosti související se stížnostmi a podněty veřejnosti,
  9. zajišťuje vedení správních řízení, včetně správních spisů, v souladu se správním řádem a zvláštními právními předpisy,
  10. zastupuje Radu v soudních sporech, které vyplynuly ze správních rozhodnutí Rady vypracovaných Oddělením nelineárních služeb, případně z jiných správních úkonů,
  11. komunikuje s právní kanceláří v případě zastupování Rady advokátem,
  12. z pověření Rady, předsedy Rady nebo vedoucího Úřadu Rady zajišťuje pracovní schůzky s osobami pověřenými jednat za samoregulační orgány, zajišťuje účast na takových pracovních schůzkách a předkládá Radě, předsedovi Rady nebo vedoucímu Úřadu Rady přijaté závěry,
  13. zúčastňuje se vyřizování obecných právních záležitostí, které vznikají v průběhu činnosti Úřadu,
  14. průběžně vyhodnocuje dopady legislativních změn na činnost Rady a Úřadu Rady,
  15. předkládá Radě právní rozbory, návrhy metodických postupů a návrhy stanovisek podle § 5 písm. y) zákona č. 321/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
  16. zpracovává pro potřeby Rady návrh věcně příslušné části výroční zprávy Rady a další podklady nutné pro plnění úkolů, které pro Radu vyplývají z příslušných právních norem,
  17. zpracovává předložená data o podpoře evropské tvorby podle § 7 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
Článek 7: Provozně – ekonomický odbor
 1. Zodpovídá za soulad hospodaření organizace s příslušnými právními předpisy a kontroluje jejich dodržování.
 2. Zabezpečuje činnosti spojené se správou, provozem a údržbou výpočetní techniky a technických zařízení, zejména:
  1. kompletní správa počítačové sítě a serverů Rady, zálohování dat,
  2. správa a aktualizace webových stránek Rady,
  3. správa a běžná údržba počítačových systémů,
  4. vytváření záznamů jednání Rady včetně jejich zpracování,
  5. pozáruční servis a provádění pravidelné údržby jednotlivých technických zařízení Rady,
  6. správu dokumentačního a programového vybavení související s plánováním a koordinací kmitočtů,
  7. sledování rozvoje nových (zejména digitálních) technologií souvisejících s vysíláním,
  8. spolupráci s ČTÚ a s dalšími odbornými institucemi,
  9. správu interních databází Rady (program Intranet, Databáze televizních programů, Evidence došlých žádostí ONS, Analýza nelineárního obsahu),
  10. správu monitorovacích systémů a jejich modernizaci,
  11. namátkové sledování dodržování technických parametrů vysílání,
  12. vyřizování žádostí o informace a stížností týkajících se informačních systémů,
  13. tvorba návodů k IT systémům,
  14. školení nových zaměstnanců v oblasti IT,
  15. nastavování strategie v rozvoji IT systémů,
  16. eGovernment,
  17. technická podpora ostatních zaměstnanců Úřadu a Rady
 3. Zajišťuje mezinárodní aktivity Rady a Úřadu
 4. V rámci Provozně – ekonomického odboru je vyčleněno Oddělení financí a vnitřní správy, které zabezpečuje zejména:
  1. sestavování návrhu rozpočtu Rady, sledování jeho čerpání a podávání pravidelných zpráv o jeho čerpání, sestavování závěrečného účtu Rady
  2. komunikaci s příslušnými ministerstvy, především s Ministerstvem financí
  3. komunikaci s Českou národní bankou a ostatními úřady (ČSSZ, zdravotní pojišťovny aj.)
  4. vedení účetní agendy (pokladna, fakturace, banka, cestovní náhrady)
  5. vedení mzdové a personální agendy
  6. evidence smluv, vnitřních směrnic a pokynů
  7. vedení majetkové evidence, příprava podkladů pro inventarizaci majetku
  8. průběžnou aplikaci legislativy v oblasti kompetencí provozně-ekonomického útvaru vztahující se k Radě a Úřadu, zpracování návrhů směrnic, metodických pokynů apod.
  9. zpracování návrhu výroční zprávy Rady a dalších podkladů nutných pro plnění úkolů, které pro Radu vyplývají z příslušných právních norem
  10. vyřizování žádostí o informace a stížností týkajících se ekonomické a provozní oblasti
  11. na základě spolupráce s ostatními odbory zaúčtování pohledávek daňových a nedaňových příjmů
  12. vymáhání nezaplacených pohledávek
  13. zásobování, správu budovy, dopravu, hospodářsko–správní úkoly
  14. péči o sídlo Rady a jeho zařízení, vnitřní vybavení, čistotu a ostrahu
  15. zabezpečení požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  16. zajištění ekologické likvidace veškerého odpadu a majetku Rady určeného k likvidaci
  17. spisovou, archivní a dokumentační službu ve spisovně a archivu
  18. zajištění skartace spisů v souladu se skartačním řádem Rady
  19. dohled nad chodem recepce
  20. sekretářské služby a servis pro předsedu, místopředsedy, členy Rady a vedoucího Úřadu Rady
  21. agendu související s přípravou zasedání a zasedáním Rady
  22. redakci zápisů ze zasedání, příprava a administrace tiskových zpráv Rady
  23. služby podatelny, která zajišťuje zpracování korespondence Úřadu a Rady
Článek 8: Interní auditor
 1. Postavení interního auditora a jeho působnost vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a Kontrolního řádu Rady.
 2. Interní audit zajišťuje funkčně nezávislý zaměstnanec, organizačně oddělený od řídících pracovníků, dále jen „interní auditor“.
 3. Interní auditor se při výkonu své činnosti řídí mezinárodními standardy pro práci interního auditora ve veřejné správě a Etickým kodexem.
 4. Interní audit zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému. Interní auditor zjišťuje, zda v činnosti organizační složky státu:
  1. jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy,
  2. jsou včas rozpoznávána rizika, vztahující se k její činnosti, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
  3. jsou takové mechanismy v rámci řídící kontroly, které poskytují vedoucímu organizační jednotky spolehlivé, včasné provozní, finanční a jiné informace,
  4. je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek.
 5. Na základě zjištěných skutečností předkládá vedoucímu Úřadu doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Vedoucí Úřadu s těmito doporučeními seznámí Radu.
 6. Interní auditor dále zajišťuje pro Radu konzultační činnost a vede auditorskou dokumentaci v náležité podobě.
Článek 9: Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky tohoto organizačního řádu podléhají schválení Radou.
 2. Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2015 a ruší předchozí organizační řád ze dne 1. března 2011 včetně všech dodatků.
Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání