ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Článek 1: Úřad Rady
 1. Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Úřad) je zřízen jako orgán Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.). Zřizovací listina Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1. října 1992 se považuje za zřizovací listinu Úřadu.
 2. Úřad zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady.
 3. Činnost Úřadu je hrazena z rozpočtu Rady.
 4. Pro účely tohoto služebního předpisu se rozumí vedoucím služebního úřadu předseda Rady, ve smyslu § 9 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) a § 9 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
 5. Vedoucí Úřadu Rady se dle § 11 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. považuje za samostatný stupeň představeného a je podřízen předsedovi Rady.
Článek 2: Předmět úpravy
 1. Organizační řád Úřadu v souladu s ustanovením § 11 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. podrobněji upravuje postavení Úřadu jako orgánu Rady, hlavní úkoly Úřadu, jeho organizační strukturu a zásady řízení.
Článek 3: Úkoly Úřadu
 1. Rada může Úřad pověřit výkonem některých dalších činností v zákoně výslovně neupravených, avšak patřících do její působnosti, s výjimkou činností rozhodovacích.
 2. Úřad plní zejména následující úkoly:
  1. předkládá návrhy pracovního plánu Rady i návrhy programu jednotlivých zasedání Rady předsedovi Rady,
  2. připravuje podklady nezbytné pro plnění pracovního plánu Rady,
  3. v souladu s pracovním plánem Rady, pokyny Rady i jejího předsedy připravuje jednotlivá zasedání Rady, provádí přijatá usnesení,
  4. zpracovává pro potřeby Rady návrh výroční zprávy Rady, rozpočtu a závěrečného účtu Rady a další podklady nutné pro plnění úkolů, které pro Radu vyplývají z příslušných právních norem,
  5. zabezpečuje dokumentační a informační činnost pro Radu,
  6. plní úkoly spojené s finančním a materiálně-technickým zabezpečením činnosti Rady,
  7. předkládá vedoucímu služebního úřadu dle zákona o státní službě ke schválení návrh interních služebních předpisů.
Článek 4: Organizační struktura a řízení Úřadu
 1. Organizační strukturu Úřadu tvoří organizační útvary, služební místa a pracovní místa, popřípadě místa, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů, (dále jen „systemizované místo“) zařazená v organizačním útvaru nebo mimo organizační útvar. Organizačním útvarem Úřadu je oddělení a odbor. Změny organizační struktury je možné provádět pouze za podmínek a postupy, které stanoví zákon o státní službě.
 2. V čele Úřadu stojí vedoucí Úřadu Rady, který Úřad řídí. Vedoucího Úřadu Rady jmenuje Rada na základě výběrového řízení, dle podmínek stanovených zákonem o státní službě. Vedoucí Úřadu Rady je přímo podřízen předsedovi Rady.
 3. Vedoucí Úřadu Rady
  1. řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních a pracovních vztahů a odměňování zaměstnanců Úřadu,
  2. jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru vůči ostatním státním zaměstnancům Úřadu a v pracovních vztazích vůči zaměstnancům dle zákoníku práce. Ve věcech služebního poměru vedoucího Úřadu Rady jedná a rozhoduje vedoucí služebního úřadu,
  3. může pověřit výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru, svého zástupce.
 4. Úřad je rozdělen do tří odborů (viz Příloha č. 1). V čele odboru stojí představený - ředitel odboru, jehož jmenuje na základě výsledku výběrového řízení vedoucí služebního úřadu. Ředitel odboru je bezprostředně podřízen vedoucímu Úřadu.
 5. Odbory se člení na jednotlivá oddělení: Oddělení analýz televizního vysílání, Oddělení nelineárních služeb, Oddělení rozhlasového vysílání, Oddělení licencí a registrací, Oddělení financí a vnitřní správy. V čele oddělení stojí představený - vedoucí oddělení, jehož jmenuje na základě výsledku výběrového řízení vedoucí služebního úřadu. Vedoucí oddělení je bezprostředně podřízen řediteli odboru.
 6. Zaměstnanec na služebním místě představeného (vedoucí Úřadu Rady, ředitel odboru či vedoucí oddělení) určí ze svých přímo podřízených zaměstnanců jednoho, který je jeho zástupcem.
 7. Odvolání zaměstnanců na služebním místě představeného se řídí příslušnými ustanoveními zákona o státní službě.
 8. Požadavky Rady a jejích jednotlivých členů na spolupráci se zaměstnanci Úřadu či námitky vztahující se k činnostem zaměstnanců jsou uplatňovány zásadně prostřednictvím vedoucího Úřadu Rady nebo jeho zástupce.
Článek 5: Odbor rozhlasového vysílání a licencí
 1. Odbor rozhlasového vysílání a licencí plní úkoly související s působností Rady ve věcech udělování a odnímání licencí k provozování vysílání a registrací k provozování převzatého vysílání, dohledu nad změnami vydaných oprávnění k provozování vysílání a převzatého vysílání, vedení evidence a databáze udělených oprávnění a jejich změn.
 2. Odbor rozhlasového vysílání a licencí dále plní úkoly vyplývající z právních aspektů působnosti Rady, jako správního úřadu podle § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Poskytuje právní součinnost Radě a odborným útvarům Úřadu a vede běžnou právní agendu související s činností Rady a Úřadu, zpracovává pro potřeby Rady návrh věcně příslušné části výroční zprávy Rady a další podklady nutné pro plnění úkolů, které pro Radu vyplývají z příslušných právních norem, zejména:
  1. vedení správních řízení (včetně správních spisů, v souladu se správním řádem a právními předpisy, písemnými vyhotoveními správních rozhodnutí Rady),
  2. zastupování Rady v soudních sporech, které vyplynuly ze správních rozhodnutí Rady vypracovaných Odborem rozhlasového vysílání a licencí, komunikace s právní kanceláří v případě zastupování Rady advokátem,
  3. průběžné vyhodnocování dopadů legislativních změn na činnost Rady a Úřadu, zpracování návrhů příslušných předpisů, směrnic, metodických pokynů apod., návrhy stanovisek v oblasti legislativy.
 3. Z pověření Rady, předsedy Rady nebo vedoucího Úřadu Rady zajišťuje pracovní schůzky s osobami pověřenými jednat za samoregulační orgány, zajišťuje účast na takových pracovních schůzkách a předkládá Radě, předsedovi Rady nebo vedoucímu Úřadu Rady přijaté závěry.
 4. Spravuje a edituje údaje v základních registrech v rozsahu ohlášených agend.
 5. Odbor rozhlasového vysílání a licencí se dělí na Oddělení licenci a registrací a Oddělení rozhlasového vysílání.
  1) Oddělení licencí a registrací zabezpečuje zejména:
  1. žádosti o licence k televiznímu vysílání, přípravu a zpracování licenčních řízení a žádostí o prodloužení licencí a řízení o registracích, řízení o změnách licencí a registrací,
  2. jednání a korespondenci s žadateli o postupu v jednotlivých řízeních,
  3. předávání podnětů Radě na případné porušení právních předpisů,
  4. databáze provozovatelů televizního vysílání.

  2) Oddělení rozhlasového vysílání zabezpečuje zejména:
  1. žádosti o licence k rozhlasovému vysílání, přípravu a zpracování licenčních řízení a žádostí o prodloužení licencí, řízení o změnách licencí,
  2. jednání a korespondenci s žadateli o postupu v jednotlivých řízeních,
  3. předávání podnětů Radě na případné porušení právních předpisů,
  4. databáze provozovatelů rozhlasového vysílání,
  5. systematický monitoring rozhlasových programů a monitoring obchodních sdělení, analýzy úseků vysílání, jednotlivých pořadů a dalších částí vysílání dle pokynů Rady nebo dle podnětů veřejnosti, a to na základě vlastních záznamů nebo záznamů vyžádaných od provozovatele,
  6. vyhodnocení analyzovaných částí vysílání a kontrola souladu vysílání s právními předpisy a licenčními podmínkami, předložení informací o porušení právních předpisů a návrh opatření v případě každého možného porušení těchto předpisů,
  7. předkládá Radě podněty veřejnosti na obsah rozhlasového vysílání.
Článek 6: Analytický odbor
 1. Analytický odbor plní úkoly související s působností Rady ve věcech monitoringu obsahu televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a ukládání sankcí za porušení právních předpisů v oblasti televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci.
 2. Analytický odbor při své činnosti vedle příslušných právních předpisů vychází zejména ze soudní judikatury, zásad správního trestání a dosavadní rozhodovací praxe Rady tak, aby byla zachována konzistentnost rozhodovací činnosti správního úřadu a stabilní právní prostředí pro regulované subjekty.
 3. Analytický odbor podle pokynů služebního orgánu spolupracuje s ostatními útvary Úřadu Rady, v rozsahu interních předpisů a pokynů poskytuje podklady a dokumenty Provozně – ekonomickému odboru, vede evidenci správních poplatků, pokut a nákladů správních řízení na základě likvidačních protokolů veřejného příjmu, vede přehled a evidenci soudních rozhodnutí vydaných v oblasti jeho působnosti a zveřejňuje je způsobem umožňujícím dálkový přístup, vede seznam samoregulačních orgánů v oblasti jeho působnosti, průběžně vyhodnocuje dopady legislativních změn na činnost Rady a Úřadu a zpracovává návrh věcně příslušné části výroční zprávy Rady.
 4. Analytický odbor se dělí na Oddělení analýz televizního vysílání a Oddělení nelineárních služeb.
 5. Oddělení analýz televizního vysílání zabezpečuje zejména:
  1. monitoring a kvalitativně – kvantitativní analýzy obsahu televizního vysílání, a to jak na základě podnětů veřejnosti, tak z vlastního podnětu, s ohledem na přijaté priority Rady,
  2. vyhodnocování dodržování zákonných ustanovení za využití metod, které nevycházejí z monitoringu odvysílaného obsahu, zejména analýzou dat a přehledů o odvysílaných dílech a opatřeních na podporu mediální gramotnosti
  3. přípravu podkladů pro zasedání Rady v rozsahu podle písmene a),
  4. právní a administrativní agendu správních řízení v rozsahu podle písmene a),
  5. právní a administrativní agendu soudního řízení správního, popřípadě řízení před Ústavním soudem, v rozsahu podle písmene a),
  6. přípravu právních rozborů, návrhů metodických postupů a návrhů stanovisek podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb.
 6. Oddělení nelineárních služeb zabezpečuje zejména:
  1. monitoring a kvalitativně – kvantitativní analýzy obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, a to jak na základě podnětů veřejnosti, tak z vlastního podnětu, s ohledem na přijaté priority Rady,
  2. vyhodnocování dodržování zákonných ustanovení za využití metod, které nevycházejí z monitoringu audiovizuálního obsahu, zejména analýzou dat a přehledů o odvysílaných dílech a opatřeních na podporu mediální gramotnosti
  3. vedení Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání podle § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,
  4. přípravu podkladů pro zasedání Rady v rozsahu podle písmene a),
  5. právní a administrativní agendu správních řízení v rozsahu podle písmene a),
  6. právní a administrativní agendu soudního řízení správního, popřípadě řízení před Ústavním soudem, v rozsahu podle písmene a),
  7. přípravu právních rozborů, návrhů metodických postupů a návrhů stanovisek podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb.,
  8. správu a editaci údajů v základních registrech v rozsahu ohlášených agend.
Článek 7: Provozně – ekonomický odbor
 1. Zajišťuje provozní, organizační, ekonomické a technické úkoly spojené s činností Rady a za tímto účelem nakládá s prostředky státního rozpočtu.
 2. Dohlíží nad dodržováním právních předpisů a interních pravidel vztahujících se k hospodaření s veřejnými prostředky.
 3. Sleduje, identifikuje a hlásí vedoucímu Úřadu možná rizika spojená s činností Úřadu za účelem jejich zvládání a následného vyhodnocení.
 4. Zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a AVMSnV.
 5. Zabezpečuje činnosti spojené:
  1. se správou, provozem, údržbou výpočetních a komunikačních systémů v souladu se schválenými bezpečnostními politikami Rady, předkládá návrhy na jejich další rozvoj,
  2. se správou monitorovacích systémů Rady (včetně práce se záznamy vysílání) a databáze vysílačů,
  3. s technickou a obsahovou správou webových stránek Rady,
  4. se správou interních databází Rady,
  5. s technickou podporu zaměstnanců Úřadu.
 6. V součinnosti s ostatními odbory:
  1. monitoruje a kontroluje skutkový stav vysílání (kontrola zahájení vysílání apod.),
  2. vede a doplňuje příslušné části databáze provozovatelů vysílání,
  3. vytváří podklady (mapy, přehledy) zejména ve vztahu k pokrytí území rozhlasovými programy,
  4. spravuje a edituje údaje v základních registrech v rozsahu ohlášených agend.
 7. V rámci Provozně – ekonomického odboru je vyčleněno Oddělení financí a vnitřní správy, které zejména:
  1. předkládá vedení Úřadu informace a zpracovává podklady pro zajištění řízení a rozvoje kybernetické bezpečnosti,
  2. zajišťuje protikorupční agendu Úřadu včetně mezirezortní spolupráce,
  3. dohlíží nad zpracováním osobních údajů v Úřadu Rady a vede evidenci souvisejících dokumentů,
  4. spravuje dokumenty v rámci spisové služby a to včetně jejich následné archivace či skartace,
  5. nakládá na úrovni pověřených osob s dokumenty a informacemi ve stupni utajení Vyhrazené,
  6. sestavuje návrh rozpočtu a závěrečného účtu Rady včetně předávání informací vedoucímu Úřadu Rady o průběhu jeho čerpání,
  7. vede účetní, mzdovou a personální agendu,
  8. plní úkoly související se státní službou,
  9. zajišťuje vzdělávání zaměstnanců Úřadu,
  10. zajišťuje tvorbu vnitřních předpisů a směrnic a jejich následnou evidenci,
  11. zajišťuje tvorbu smluv a objednávek a jejich následnou evidenci,
  12. spravuje, eviduje a vymáhá pohledávky,
  13. spravuje majetek Rady (pořízení, evidence, oprava a údržba, inventarizace, vyřazení, likvidace),
  14. v rozsahu své agendy naplňuje registry vedené jinými ústřední orgány státní správy,
  15. komunikuje se správcem budovy ve věcech ostrahy a údržby budovy,
  16. spravuje vozový park,
  17. zajišťuje materiálně-technické zásobování,
  18. zajišťuje sekretářské služby a servis pro předsedu, místopředsedy, členy Rady a vedoucího Úřadu Rady,
  19. zajišťuje agendu související s přípravou a průběhem zasedání Rady a to včetně pořízení záznamů veřejných slyšení a nařízených ústních jednání,
  20. zajišťuje přípravu služebních cest zaměstnanců Úřadu a členů Rady,
  21. realizuje odborné konference a semináře pod záštitou Rady,
  22. zpracovává návrh výroční zprávy Rady a dalších podkladů nutných pro plnění úkolů, které pro Radu vyplývají z příslušných právních norem,
  23. vyřizuje korespondenci a poskytuje informace na dotazy,
  24. spolupracuje s orgány státní správy a dalšími institucemi,
  25. průběžně sleduje a vyhodnocuje technický a legislativní vývoj a jeho dopady na činnost Rady a Úřadu.
Článek 8: Interní auditor
 1. Postavení interního auditora a jeho působnost vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a Kontrolního řádu Rady.
 2. Interní audit zajišťuje funkčně nezávislý zaměstnanec, organizačně oddělený od řídících pracovníků, dále jen „interní auditor“.
 3. Interního auditora jmenuje vedoucí Úřadu Rady po předchozím projednání s Ministerstvem financí.
 4. Interní auditor se při výkonu své činnosti řídí mezinárodními standardy pro práci interního auditora ve veřejné správě a Etickým kodexem.
 5. Interní audit zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému. Interní auditor zjišťuje, zda v činnosti organizační složky státu:
  1. jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy,
  2. jsou včas rozpoznávána rizika, vztahující se k její činnosti, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
  3. jsou takové mechanismy v rámci řídící kontroly, které poskytují vedoucímu organizační jednotky spolehlivé, včasné provozní, finanční a jiné informace,
  4. je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek.
 6. Na základě zjištěných skutečností předkládá vedoucímu Úřadu Rady doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Vedoucí Úřadu Rady s těmito doporučeními seznámí Radu.
 7. Interní auditor dále zajišťuje pro Radu konzultační činnost a vede auditorskou dokumentaci v náležité podobě.
Článek 9: Bezpečnostní ředitel
 1. Postavení bezpečnostního ředitele a jeho působnost vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat pouze osoba, která splňuje podmínky přístupu k utajovaným informacím takového stupně utajení, ke kterým bude mít při výkonu této funkce přístup.
 3. Bezpečnostního ředitele jmenuje předseda Rady a bezpečností ředitel mu je přímo podřízen.
Článek 10: Pověřenec na ochranu osobních údajů
 1. Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) a jeho působnost vyplývá z příslušných ustanovení Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 či příslušných tuzemských právních předpisů.
 2. Pověřenec může být zaměstnancem Úřadu nebo může úkoly plnit na základě smlouvy.
 3. Pověřenec je přímo podřízen vedoucímu Úřadu Rady, při výkonu své funkce je však z titulu své funkce zcela nezávislý.
 4. V souvislosti s plněním svých úkolů nesmí být pověřenec propuštěn.
 5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává především tyto úkoly:
  1. poskytuje informace a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů
  2. monitoruje, zda nakládání s osobními údaji v Úřadu je v souladu s právními předpisy
  3. spolupracuje s dozorovým úřadem
  4. působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad
 6. Na základě zjištěných skutečností předkládá vedoucímu Úřadu Rady doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Vedoucí Úřadu Rady s těmito doporučeními seznámí Radu.
 7. Interní auditor dále zajišťuje pro Radu konzultační činnost a vede auditorskou dokumentaci v náležité podobě.
Článek 11: Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky tohoto organizačního řádu podléhají schválení Radou.
 2. Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2019 a ruší předchozí organizační řád ze dne 1. ledna 2015 včetně všech dodatků.
Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání