Zpráva o plnění priorit Rady za období červen 2010 – květen 2011 a jejich aktualizace do prosince 2011
A. Priority blíže specifikované pro oblast televizního vysílání:

Při stanovování priorit Rady se již v loňském roce pozornost zaměřila na oblasti, které lze považovat za nejvýznamnější, proto budou priority Rady pro nadcházející období obměněny jen částečně. V oblasti dozoru nad obsahem televizního vysílání se volba priorit odvíjí od společenské nebezpečnosti možných deliktů.

I. Monitoring obchodních sdělení:
  1) Ochrana spotřebitele

  Tato oblast je dlouhodobě stěžejní, proto je opětovně jednou z hlavních priorit. Zaktualizováno nicméně bude konkrétní zaměření této priority. Jako nadbytečné se jeví zdůraznění kontroly povinných textů v reklamě na léčiva a doplňky stravy. Kontrola tohoto typu reklamy ovšem samozřejmě zůstává mezi těmi, jimž je obecně věnována zvýšená pozornost. Nově tato priorita zahrne monitoring nových forem obchodních sdělení

  Specifikace priority:

  Ochrana spotřebitele se zacílením na ochranu zdraví spotřebitelů, a to v nejširším kontextu, tzn. zpřísněnou kontrolu audiovizuálních obchodních sdělení propagujících humánní léčiva, doplňky stravy a potraviny, dále se zaměřením na nekalosoutěžní obchodní praktiky a výskyt nových forem obchodních sdělení ve vysílání (virtuální reklama, split screen). Rada se v rámci této priority mimo jiné zaměří na vyhodnocování stírání rozdílů mezi jednotlivými typy obchodních sdělení, definovaných zákonem, v důsledku čehož dochází k neoprávněnému navyšování časových limitů vymezených pro vysílání reklam a teleshoppingu.

  2) Umístění produktu

  I tato oblast přechází z loňského roku, nicméně i zde dochází ke změně zacílení. Zatímco v loňském roce byla tato priorita odůvodňována pouze faktem, že jde o zcela nový fenomén v zákoně a potažmo i ve vysílání, nyní se monitoring primárně zaměří na způsoby začleňování umístěného produktu do pořadů.

  Specifikace priority:

  Umístění produktu (angl. product placement) je novou formou obchodního sdělení, která byla do zákona č. 231/2001 Sb. začleněna v rámci novely, která vstoupila v účinnost od 1. června 2010. Rada této oblasti trvale věnuje mimořádnou pozornost. V období od června 2011 do konce roku 2011 se Rada v rámci monitoringu zaměří na vyhodnocování, jakým způsobem provozovatelé produkty do svých pořadů umísťují, zejména pak, zda nedochází k nepatřičnému zdůrazňování produktu, či zvláštnímu zmiňování produktu za účelem jeho propagace.

Z loňských priorit v rámci obchodních sdělení byla vyřazena ochrana dětí jako příjemců obchodních sdělení, tato priorita změnou zákona ztratila oporu. Vyřazena byla rovněž vzájemná propagace provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání, tzv. cross promotion.

II. Monitoring vysílání, mimo obchodní sdělení
  1) Ochrana dětí před negativními dopady vysílání

  Ochrana dětí před negativními dopady televizního vysílání je tradičně doménou kontrolní činnosti Rady. Zatímco v loňském roce byla výrazně zúžena, pouze na kriminální seriály zařazované v odpoledních vysílacích časech, a to zejména v důsledku nutnosti vyčlenit analytiky Úřadu na monitoring předvolebního a volebního vysílání, letos bude možné se na ni zaměřit v širším rozsahu.

  Specifikace priority:

  Ochrana dětí před možnými negativními dopady televizního vysílání je dlouhodobě v centru zájmu Rady. Porušení ustanovení §32 odst. 1 písm. e) a § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada hodnotí jako delikty vysoké společenské nebezpečnosti, proto se i v období červen 2011 – prosinec 2011 hodlá v maximálním možném rozsahu věnovat monitoringu vysílání se zacílením na výskyt obsahů, které by mohly být v rozporu s uvedenými zákonnými ustanoveními. Zejména se Rada soustředí na analytickou kontrolu pořadů s kriminální tematikou, a to nejen dramatických děl, ale rovněž pořadů zpravodajských a publicistických, které se věnují informování o násilných činech.

  Rada v daném období naváže na zahájenou praxi, kdy si k vytipovaným problematickým obsahům z televizního vysílání nechává zpracovávat psychologické rozbory, které nedále využívá ve své správní činnosti.

Pro nadcházející období byla z priorit Rady vyčleněna problematika objektivity a vyváženosti. V loňském roce zde byla zařazena s odkazem na konání parlamentních a rovněž senátních a komunálních voleb. Monitoring předvolebního a volebního vysílání byl časově a personálně nejnáročnější agendou uplynulého roku.

III. Zpřístupnění vysílání pro zrakově postižené

  Problematika zpřístupňování vysílání sluchově a zrakově postiženým byla jednou z dalších priorit loňského roku. Lze konstatovat, že komunikace Rady se zástupci ASNEP v průběhu roku vyvrcholila v konečné verzi návrhů na změny legislativy, upravující danou oblast. V současnosti záleží již na legislativním procesu, aby se tyto návrhy dostaly do znění zákona. Možnosti Rady vstoupit do tohoto procesu jsou již značně limitovány. Jiná situace je ovšem v oblasti zpřístupňování vysílání zrakově postiženým. Audiopopisy dosud ve vysílání nebyly spuštěny, přestože novela zákona, která povinnost zpřístupňovat vysílání zrakově postiženým, je již několik měsíců účinná.

  Specifikace priority:

  Od 1. ledna 2011 je účinné ustanovení zákona o vysílání, které ukládá povinnost provozovatelů zpřístupňovat vysílání zrakově postiženým občanům, prostřednictvím tzv. audiopopisů. Audiopopisy nicméně dosud ve vysílání spuštěny nebyly. Provozovatelé vysílání tuto skutečnost odůvodňují technickými překážkami, které nemohou ovlivnit. Rada proto této oblasti bude věnovat zvýšenou pozornost, a to zejména pravidelnou komunikací s provozovateli a odpovědnými dotčenými institucemi.

IV. Mediální gramotnost

  V loňském roce byla stanovena jako jedna z priorit „Rozvoj trhu prostřednictvím spolupráce se samoregulačními orgány – vytváření účinných samoregulačních systémů a zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti.“ Pro letošní rok se Rada soustředí na mediální gramotnost jako takovou, a to zejména s odkazem na rozsáhlý sociologický výzkum, který pro Radu zpracovává CEMES. Tento výzkum by Radě měl poskytnout ucelené informace o úrovni mediální gramotnosti populace České republiky.

  Specifikace priority:

  V průběhu celého roku 2011 bude probíhat rozsáhlý výzkum úrovně mediální gramotnosti populace České republiky, jehož zpracování si Rada zadala u Centra mediálních studií při Universitě Karlově v Praze. Tento výzkum je první svého druhu. Jeho výsledky Rada zveřejní mimo jiné prostřednictvím své výroční zprávy za rok 2011.

B. Priority blíže specifikované pro oblast audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání:
 1. Ochrana spotřebitele
 2. Rovněž v oblasti monitoringu audiovisuálních mediálních služeb na vyžádání je ochrana spotřebitele považována za klíčovou. Monitoring vysílání nelineárních služeb se bude důsledně zabývat souladem obchodních sdělení s požadavky zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., potažmo zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 3. Vytvoření koncepce monitoringu nelineárních služeb
 4. Hlavním úkolem oddělení nelineárních služeb pro nadcházející období je vytvoření koncepce vlastního monitoringu. ONS od 1. dubna 2011 získalo nového analytika, který se bude věnovat soustavné analytické činnosti v této oblasti. Tato činnost bude mimo jiné vycházet z výstupů vyhledávacího software, který byl pro potřeby ONS pořízen. Nově jsou do monitoringu nelineárních služeb rovněž zapojeni externí screeneři, kteří dosud byli využíváni pouze pro monitoring televizního vysílání. Kooperace se screenery byla, pro oblast monitoringu nelineárních služeb, v extrémně krátké době zharmonizována, nejen po stránce výstupů, ale díky jejich kvalifikaci v oblasti IT, i po stránce technické. Někteří z nich tak jsou schopni nejen zpracovat analýzu obsahu, ale díky vlastnímu SW předmětné vysílání konvertovat do *wmv, *mpg případně *avi videa.

 5. Kooperace se samoregulátory v oblasti regulace nelineárních služeb
 6. Oddělení nelineárních služeb chce v nadcházejícím období navázat na dosud velmi konstruktivní a smysluplnou spolupráci mezi Radou, jako orgánem dozoru pro oblast poskytování audiovisuálních mediálních služeb na vyžádání, a SPIRem, který je samoregulátorem pro daný sektor. Rada vnímá úspěšnou spolupráci se samoregulátorem jako ideální alternativu regulace, jejímž cílem je předcházení deliktů a souvisejících správních řízení.

B. Priority blíže specifikované pro oblast audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání:
 1. Zaměření se na obchodní sdělení a skrytá obchodní sdělení – důvodem je ochrana spotřebitele, stejně jako rovné postavení soutěžitelů na trhu (přístup k reklamnímu času, resp. zákaz sponzorování pořadů a programů provozovateli rozhlasového nebo televizního resp. poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a výrobci audiovizuálních děl) – průběžně plněno, zejména v souvislosti s rozvojem softwaru pro kontrolu reklamy v rozhlasovém vysílání a regulaci reklamy dle zákona č. 40/1995 Sb., zejména léčiva a potraviny (doplňky stravy) – zavedení pravidelného monitoringu reklam.
 2. Zaměření se na objektivitu a vyváženost pořadů – zejména s ohledem na dvě předvolební kampaně probíhající v roce 2010 – splněno vzhledem k ukončení voleb, toto téma se jako priorita opět objeví, až budou volby
D. Priority blíže specifikované pro oblast rozpočtu, účetnictví a výpočetní techniky:
 1. Zabezpečit efektivní a hospodárné nakládání s prostředky SR.
 2. Pro období 2010-2012 úspěšná implementace projektu Státní pokladna do činností a kontrolních procesů.
 3. Nastavení nového způsobu oběhu účetních dokladů a jejich následné kontroly v souvislosti se změnou vyhlášky o účetnictví OSS.
 4. Tvorba aplikace pro sledování a kontrolu čerpání prostředků SR, jeho kompatibilita se SP.
 5. Posilování bezpečnosti vnitřní sítě.
 6. Průběžná aktualizace výpočetní techniky a softwarového vybavení dle potřeb a požadavků.
Zpráva o plnění priorit

Priority stanovené Radou pro oblast účetnictví vycházely z připravované změny legislativy způsobu účtování organizačních složek státu, která by v konečném důsledku měla vyústit ve vytvoření zásad pro jednotné účetnictví celé státní správy.

Kromě legislativních změn došlo v průběhu roku 2010 také ke změně způsobu předkládání účetních výkazů Ministerstvu financí, a to prostřednictvím projektu Státní pokladny, který si klade za cíl jednotnou správu prostředků státního rozpočtu.

Tyto změny bylo nutné implementovat do interních směrnic Rady, což s sebou přinášelo požadavky na nový způsob oběhu účetních dokladů a jejich následné kontroly. V průběhu roku 2010 byl do kontrolních procesů zapojen nový prvek, kterým bylo vytvoření aplikace pro průběžné sledování a kontrolu čerpání prostředků státního rozpočtu.

V oblasti výpočetní techniky byly realizovány nákupy potřebného softwarového a hardwarového vybavení a proběhla migrace dat. Nyní je řešena optimalizace zálohování uložených dat, po níž již bude možné zabezpečovací SW nainstalovat a zajistit jeho plnou funkčnost.

Revize priorit do konce roku 2011

  oblast účetnictví a rozpočtu

 1. Státní pokladna - pokračování v implementaci projektu SP do účetních a kontrolních procesů RRTV
 2. Účetní reforma – dle pokynů Ministerstva financí příprava na odepisování majetku ve vlastnictví RRTV
 3. Aktualizace interních směrnic
 4. Rozbor struktury rozpočtových příjmů RRTV, možnosti jejich predikce pro potřeby střednědobého výdajového rámce, se zaměřením na vybrané správní poplatky
 5. oblast IT

 6. Dokončení projektu posílení bezpečnosti vnitřní sítě
 7. Průběžná aktualizace výpočetní techniky a softwarového vybavení dle potřeb a požadavků se zaměřením na rozšíření úložných kapacit pro potřeby archivace monitoringu rozhlasového a televizního vysílání

V Praze dne 19. 7. 2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

kontakt: podatelna[zavináč]rrtv[tečka]cz
274 813 830
Původní znění Priority Rady