Otázky spadající do kompetence Rady
Je v zákoně o vysílání nějak ošetřena evropská tvorba?

Požadavky zastoupení evropské tvorby ve vysílání stanovují §§ 42–44 zákona o vysílání. Ty deklarují, aby provozovatel televizního vysílání tam, kde je to proveditelné, vyhradil pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času. Evropské nezávislé tvorbě pak má být vyčleněno 10 % z celkového vysílacího času. Do tohoto celkového vysílacího času se nezapočítává čas určený k vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu.

Třetím požadavkem je podpora současné evropské nezávislé tvorby. Provozovatel je povinen zajistit, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými tvůrci tvořila alespoň 10 % díla, od jejichž prvního uvedení neuplynulo více než pět let.

Základní myšlenky podpory evropské tvorby v audiovizuálních mediálních službách jsou formulovány v preambuli AVMS:

(64) Základní požadavky vztahující se na všechna televizní vysílání Unie, veřejná i soukromá, týkající se evropské audiovizuální výroby, jsou prostředkem umožňujícím podporovat výrobu, nezávislou výrobu a distribuci ve výše zmíněných studiích a doplňují další nástroje, které již byly nebo budou navrženy ke stejnému účelu.

(65) Je tudíž nezbytné podporovat vytváření dostatečně velkých trhů, aby výrobci televizních pořadů v členských státech mohli splácet nezbytné investice, nejen vytvářením společných pravidel otevírajících vzájemně vnitrostátní trhy, ale také, kdykoli je to možné, vhodnými prostředky usilováním o dosažení toho, aby evropští výrobci televizních pořadů byli v televizních vysíláních všech členských států ve většině. …

(66) Je důležité hledat vhodné nástroje a postupy v souladu s právem Unie, které podporují dosahování cílů této směrnice s ohledem na přijetí vhodných opatření pro povzbuzení činnosti a vývoje evropské audiovizuální výroby a distribuce, zejména v zemích s nízkým výrobním objemem nebo úzkou jazykovou oblastí.

(67) Podíly evropských audiovizuálních děl ve vysílání musí být dosaženy s ohledem na hospodářskou realitu. Je tudíž k dosažení tohoto cíle nutný postupný plán.

(68) Závazek podle možností vysílat určitý podíl nezávislých pořadů vytvořených výrobci, kteří jsou nezávislí na subjektech televizního vysílání, podpoří vznik nových zdrojů televizní výroby, zejména vytvoření malých a středních podniků. Vzniknou tak nové možnosti a tržní příležitosti pro tvůrčí talenty, pro povolání v kulturní oblasti a pro pracovníky v kulturní oblasti.

Pro účely vyhodnocení naplňování požadavků na zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání českých televizních provozovatelů jsou Radou žádána data od provozovatelů celoplošného televizního vysílání, od provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových systémů, a od provozovatelů vysílání zvláštními přenosovými systémy za celý předcházející kalendářní rok.

Provozovatelé jsou dále vyzýváni, aby poskytli údaje o českých dílech odvysílaných za kalendářní rok, a to na základě ustanovení § 47 odst. d) zákona o vysílání, které ukládá povinnost provozovatele předkládat Radě údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl.

Výstupy z poskytnutých dat jsou zveřejňovány v rámci výročních zpráv Rady.