Obvyklé postupy (činnosti) správního úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základě usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy - Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS, spadajících do její působnosti.

Kromě nejčastěji používaných postupů identifikovala Rada i situace, které do působnosti Rady nepatří. Výčet a stručný popis těchto situací usnadňuje veřejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potřebnou k uspokojení jejích požadavků.

Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS
 • Pojmenování životní situace

  Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce pořadu nebo programu

 • Základní informace k životní situaci

  Pořadem v rozhlasovém vysílání se rozumí část vysílání, která svým obsahem, formou a funkcí tvoří uzavřený celek vysílání nebo tok programových prvků a představuje samostatnou položku rozhlasového programu.

  Pořadem v televizním vysílání se rozumí pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která svým obsahem, formou a funkcí tvoří uzavřený celek vysílání a představuje samostatnou položku televizního programu.

  Pořadem v rámci služeb na vyžádání se rozumí pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která představuje jednotlivou položku v katalogu pořadů a jejíž podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání, zejména celovečerní film, záznam sportovní události, situační komedie, dokumentární pořad, pořad pro děti nebo původní televizní hra.

  Programem záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání a v rozhlasovém vysílání i toku programových prvků; dalšími částmi vysílání se rozumí zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové části vysílání, které nemají povahu pořadu a jsou zařazovány mezi pořady nebo jsou jimi pořady provázeny nebo přerušovány, zejména reklama, teleshopping, oznámení provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních pořadů a doprovodných produktů, které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, ohlašování pořadů, zvukové a obrazové prostředky oznamující nebo oddělující vysílání obchodních sdělení a jiná programová interpunkce.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněna jednat každá fyzická nebo právnická osoba.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  V případě, že podáváte stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, je třeba uvést název televizního nebo rozhlasového programu či služby na vyžádání, název pořadu a popis vytýkaného úseku vysílání; nebude-li podnět kompletní, nedostatek podkladů nedovolí věc zpracovat.

  Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání po obdržení podání po obdržení stížnosti vyhodnotí, zda je podnět v jeho kompetenci; pokud není, uvědomí o dané skutečnosti autora podnětu, nebo – v závislosti na charakteru podnětu – jej přepošle Radě České televize nebo Radě Českého rozhlasu, o čemž autora podnětu vyrozumí.

  V některých případech se může stát, že záznam programu, jehož se podnět týká, není k dispozici. V takovém případě je záznam vyžádán od provozovatele, což nutně zapříčiní zdržení v projednání stížnosti. Pokud je záznam k dispozici z vlastních nahrávacích zdrojů Rady, záznam není třeba žádat a proces se tak výrazně urychlí. Jakmile je záznam k dispozici, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podrobí dané vysílání monitoringu a analyticky je vyhodnotí.

  Rada se během zasedání zabývá s každým diváckým podnětem individuálně. Pokud analýza prokáže, že mohlo dojít k porušení některého ze zákonných ustanovení, bude s provozovatelem zahájeno řízení o přestupku. O zvoleném postupu je stěžovatel informován.

  Rada však v případě projednávání většiny stížností – tím méně pak stížností týkajících se rozsáhlejších úseků vysílání, např. voleb – nemůže jakožto správní orgán odpovědět stěžovateli obratem. Rada se předvolebnímu vysílání věnuje obvykle několik měsíců s maximální pozorností, avšak vyhodnocení pořadů a zpracování analýz je velice náročné jak z hlediska potřebného času, tak z hlediska lidských zdrojů. Z tohoto důvodu nevyhnutelně dochází k časové prodlevě mezi předvolebním vysíláním a jeho následným analytickým zpracováním, což však není nějakým pochybením Rady; jedná se o standardní postup.

  Jak již bylo uvedeno, v některých případech je nezbytné vyžádat si záznam vysílání od provozovatele vysílání, proto doporučujeme podnět doručit nejpozději do 21 dnů od vysílání (provozovatel má povinnost uchovávat záznamy vysílání nejméně 30 dnů, proto po uplynutí této lhůty již záznam vysílání nemusí být k dispozici).

  Rada může vysílání posuzovat pouze zpětně. Je třeba zdůraznit, že Rada nemá pravomoc ovlivnit vysílání – Rada nemůže ovlivnit, kdo a v jakém čase bude pozván do studia apod. – takové kroky by nejen hraničily s cenzurními zásahy do vysílání, ale především je zákon č. 231/2001 Sb. neumožňuje.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním podnětu se všemi požadovanými náležitostmi dle předchozího bodu.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

  Obraťte se na Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  Žádné dokumenty nejsou stanoveny. Vyžaduje-li však autor podnětu odpověď, pak je nezbytná jeho jednoznačná identifikace, resp. jméno a adresa, příp. jeho e-mailová adresa.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud o to autor podnětu požádá, je příslušný úřad povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, zda řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení o přestupku. V případě petice je zákonná lhůta též 30 dnů.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

  Provozovatel, v případě reklamy její zpracovatel, šiřitel nebo zadavatel.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 • Můžete využít tuto elektronickou službu

  Podnět můžete zaslat prostřednictvím elektronického formuláře Dotazy a stížnosti z webových stránek rrtv.cz nebo prostřednictvím datové schránky.