Obvyklé postupy (činnosti) správního úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základě usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy - Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS, spadajících do její působnosti.

Kromě nejčastěji používaných postupů identifikovala Rada i situace, které do působnosti Rady nepatří. Výčet a stručný popis těchto situací usnadňuje veřejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potřebnou k uspokojení jejích požadavků.

Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS
 • Pojmenování životní situace

  Zájem o provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů

 • Základní informace k životní situaci

  Fyzická/právnická osoba chce provozovat vlastní rozhlasovou stanici s původním programem prostřednictvím pozemních vysílačů.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem. Má-li právnická osoba právní formu akciové společnosti, je předpokladem k získání licence, že její akcie znějí na jméno.
  • Fyzická osoba, má-li má plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem. Je-li tato fyzická osoba zahraniční osobou, která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného jednat za ni ve věcech upravených tímto zákonem.
  • Ostatní fyzické a právnické osoby podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Licenční řízení zahajuje Rada z vlastního podnětu nebo z podnětu uchazeče o licenci vyhlášením licenčního řízení. Před zahájením licenčního řízení si Rada vyžádá stanovisko Českého telekomunikačního úřadu a jedná-li se o licenční řízení o udělení jedné nebo více licencí k vysílání jednoho nebo více programů šířených prostřednictvím vysílačů pouze digitálně, rovněž stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k možnosti umístění v sítích elektronických komunikací; v případě podnětu uchazeče o licenci je Rada povinna vyžádat si od Českého telekomunikačního úřadu potřebná stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy podnět obdrží. Licenční řízení Rada vyhlásí nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy od Českého telekomunikačního úřadu obdrží stanovisko, které zahájení licenčního řízení umožňuje; vyžádá-li si Rada od Českého telekomunikačního úřadu k témuž licenčnímu řízení více než jedno stanovisko, počíná lhůta 30 dnů pro vyhlášení licenčního řízení běžet ode dne, kdy obdrží poslední z vyžádaných stanovisek, pokud tato stanoviska zahájení licenčního řízení umožňují. Na udělení licence není právní nárok.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Poté, co Rada vyhlásí licenční řízení, podejte žádost o udělení licence. Postupujte podle zveřejněných podmínek vyhlášení, dodržte předepsanou lhůtu a další požadavky vyhlášené v řízení.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  Požadované doklady jsou součástí formulářů:

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  http://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/formulare-zadosti/index.htm.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky vybírá provozně-ekonomický odbor Úřadu Rady, bankovní spojení je uvedeno na www.rrtv.cz v části povinně zveřejňované informace. Za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání se platí 25 000 Kč.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ve lhůtě 90 dnů ode dne zahájení licenčního řízení nařídí předseda Rady konání veřejného slyšení.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

  O všech žádostech doručených Radě ve lhůtě se vede společné licenční řízení.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

  Budete vyzváni k účasti na veřejném slyšení. Veřejné slyšení je určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení. Na veřejném slyšení můžete být zastoupeni buď statutárním orgánem určeným dle obchodního rejstříku k zastupování společnosti nebo jinou osobou na základě plné moci.

 • Můžete využít tuto elektronickou službu

  Případný dotaz můžete zaslat prostřednictvím formuláře ePodání z webových stránek rrtv.cz