Obvyklé postupy (činnosti) správního úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základě usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy - Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS, spadajících do její působnosti.

Kromě nejčastěji používaných postupů identifikovala Rada i situace, které do působnosti Rady nepatří. Výčet a stručný popis těchto situací usnadňuje veřejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potřebnou k uspokojení jejích požadavků.

Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS
 • Identifikační číslo návodu

  rrtv5

 • Pojmenování životní situace

  Zájem o provozování převzatého televizního nebo rozhlasového vysílání – tj. příjem a současné úplné a nezměněné šíření původních rozhlasových a televizních programů.

 • Základní informace k životní situaci

  Fyzická/právnická osoba chce provozovat televizní nebo rozhlasové vysílání s převzatým programem prostřednictvím příslušné sítě elektronických komunikací.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Právnická osoba, jestliže splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice podle zvláštního právního předpisu (Obchodní zákoník). Pokud má právnická osoba formu akciové společnosti, je nezbytné, aby její akcie zněly na jméno.
  • Fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice podle zvláštního právního předpisu (Obchodní zákoník).
  • Zahraniční osoba, která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného za ni jednat ve věcech upravených zákonem o vysílání.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přihlášku k registraci je nutné podat na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání nejméně 60 dnů před předpokládaným zahájením vysílání. Přihláška k registraci musí obsahovat náležitosti podle § 27 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Na registraci je právní nárok jsou-li splněny podmínky v § 27 až 28a zákona č. 231/2001 Sb.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte přihlášku k registraci dle příslušného formuláře. Řízení o registraci se zahajuje dnem doručení písemné přihlášky Radě.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady buď:

  • poštou
  • osobně na podatelnu Rady
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  Požadované doklady jsou součástí formulářů:

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: http://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/formulare-zadosti/index.htm V tištěné podobě lze získat formuláře na Úřadě Rady.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Přihláška k registraci převzatého vysílání podléhá správnímu poplatku ve výši 90 000,- Kč. Správní poplatek uhraďte na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky. Variabilní symbol si vyzvedněte na http://www.rrtv.cz/vs.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nemá-li přihláška všechny náležitosti, Rada řízení bezodkladně (nejpozději do 15 dnů od jejího doručení) přeruší a poskytne žadateli lhůtu k odstranění vad. Obdobně Rada postupuje v případě nezaplacení správního poplatku.

  Nebudou-li vad přihlášky odstraněny ve stanovené lhůtě, Rada registraci odmítne.

  O přihlášce k registraci rozhodne Rada do 30 dnů od jejího doručení.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

  Pracovníci odborných útvarů Úřadu Rady.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 • Můžete využít tuto elektronickou službu

  ePodatelna z webových stránek rrtv.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Řešení všech uvedených situací vychází ze zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí Rady je možno podat žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  Pokutu do výše 10 milionů Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

  http://portal.gov.cz

 • Za správnost návodu odpovídá útvar

  Oddělení licencí a registrací, Odbor rozhlasového vysílání a licencí Úřadu Rady

 • Za správnost návodu odpovídá pan/paní

  vedoucí Oddělení licencí a registrací

 • Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. června 2016

 • Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

  8. června 2016

 • Datum konce platnosti návodu

  Konec platnosti návodu není stanoven.