Výběrové řízení na obsazení služebního místa rady/odborného rady Analytického odboru Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako služební orgán příslušný podle § 11 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve spojení s § 10 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady Analytického odboru Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v oboru služby:

Média, audiovize, regulace vysílání

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. října 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádosti“) podané ve lhůtě do 10. září 2018, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@rrtv.cz nebo do datové schránky služebního úřadu (2fjadja).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady Analytického odboru Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],
  3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením ,
  4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříků trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti , není-li žadatel státním občanem České republiky, vždy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
  5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru,
  6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením . U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č. 30 – Další požadavky pro služební místo odborného rady Analytického odboru Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kterým je:
  1. odborné zaměření vzdělání – bakalářský nebo magisterský studijní program humanitního zaměření
 3. k žádosti dále žadatel přiloží:
  1. strukturovaný profesní životopis.
Seznam souborů: