Zápis 5. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného ve dnech 28. února – 1. března 2006
Přítomní radní:Gomba, Kantůrková, Kolář, Kostrhun, Macková, Matulka, Novák, Ondrová, Pejřil, Pospíchal, Šenkýř, Vaculíková, Žák
Omluveni:Pospíchal – 1.3.
Ověřovatel:Bartoš
Připravili:předseda Pospíchal, místopředseda Šenkýř, místopředseda Novák, vedoucí Úřadu Bartoš
Zapsal:Bartoš
Ověřil:Bartoš
Předsedající:předseda Pospíchal – 28.2., předseda Žák – 1.3.

- Schválení programu 5. zasedání Rady
Rada program schvaluje ve znění projednaných změn, výsledek hlasování

1. Licenční řízení k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T pro vysílací síť B a C
O udělení licencí bude Rada hlasovat v tomto pořadí:
1. v licenčním řízení na síť "B":
- o udělení licence na plnoformátový program
- o udělení licence regionálního programu
- o udělení 2 licencí na tematický program, a to v pořadí dle nejvyššího počtu
hlasů v provedeném hodnocení
2. v licenčním řízení na síť „C“
- o udělení licence na plnoformátový program
- o udělení licence regionálního programu
- o udělení 2 licencí na tematický program, a to v pořadí dle nejvyššího počtu
hlasů v provedeném hodnocení, výsledek hlasování 10 – 0 – 3

Rada odkládá projednání bodu č. 1 pátého zasedání licenčních řízení k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T ve vysílacích sítích "B" a "C", v souladu s ustanovením §§ 3 a 32 zákona 71/1967 Sb., správního řádu, za účelem získání informací od provozovatelů sítí o bonitě užšího počtu uchazečů o programové licence v příslušných sítích, výsledek hlasování 7 – 6 – 0

Rozdílné stanovisko 6 členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání – Petra Pospíchala, Jiřího Šenkýře, Jana Kostrhuna, Katariny Vaculíkové, Petra Koláře a Dalibora Matulky k usnesení přijatému k bodu č. 1 5. zasedání RRTV dne 28. února 2006

Rozhodnutí těsné většiny členů RRTV o dalším odkladu udělení licencí již znamená nečinnost státního orgánu na úkor televizních diváků, žadatelů o licenci a provozovatelů vysílacích sítí. Tento účelový krok oddaluje zkvalitnění konkurenčního prostředí ve vysílání a může vyjadřovat ekonomický zájem dosud dominantních komerčních subjektů. Použitý odkaz na správní řád je navíc ve zjevném rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb. V platném znění.

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

2. Český telekomunikační úřad - žádost o souhlas s vydáním individuálního oprávnění k provozování VKV vysílače podle § 17 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb.
TO/031/06
Rada projednávání odkládá.

3. JUKE BOX s.r.o. / Radio Čas – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – žádost o prodloužení lhůty k zahájení vysílání TO/030/06
Rada prodlužuje provozovateli JUKE BOX s.r.o. lhůtu pro zahájení vysílání na kmitočtu Opava 90,6 MHz/250 W do 10. března 2006, výsledek hlasování 11 – 0 – 0

4. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání – odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení TO/032/06
Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Příbram – kulturní dům 104,1 MHz/50 W na ČTÚ ke koordinaci, výsledek hlasování 9 – 1 – 2
Rada s provozovatelem Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 přerušuje řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Příbram – kulturní dům 104,1 MHz/50 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ, výsledek hlasování 10 – 0 – 2

LICENČNÍ ZÁLEŽITOSTI

- programová nabídka

5. HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO určený pro Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černou Horu – televizní vysílání šířené prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/71/06
Rada neuděluje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. souhlas se změnou licenčních podmínek. Žádosti nelze vyhovět, protože změnou licence nelze přidělit další program a předmětná změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, výsledek hlasování 10 – 1 – 1

6. IMPERIUM TV, s.r.o., IČ 263 87 000 – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů (systém MMDS – DVB-C) – nová registrace
LO/72/06
Rada registruje společnost IMPERIUM TV, s.r.o., IČ 263 87 000 jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů pro katastrální území dle přílohy, výsledek hlasování 6 – 3 – 3

7. MWTv Local s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů (systém MMDS ) – 1) ukončení převzatého vysílání v Karlových Varech a okolí - zánik platnosti licence 2) ukončení převzatého vysílání v Dobřichovicích, Hlásné Třebáni, Karlíku, Letech, Libušíně, Mnichovicích, Řevnicích, Sázavě, Všenorech, Zadní Třebani – zánik platnosti licence – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/75/06
Rada bere na vědomí, že provozovateli MWTv Local s.r.o. zanikne licence pro katastrální území Karlovy Vary a okolí ke dni nabytí právní moci registrace společnosti IMPERIUM TV s.r.o., dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování
9 – 1 – 2
Rada bere na vědomí, že provozovateli MWTv Local s.r.o. zanikne licence pro katastrální území Dobřichovice, Hlásná Třebáň, Karlík, Lety, Libušín, Mnichovice, Řevnice, Sázava, Všenory, Zadní Třebaň ke dni nabytí právní moci registrace, společnosti IMPERIUM TV s.r.o., dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 9 – 1 – 2

8. CORSAT s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/79/06
Rada registruje provozovateli CORSAT s. r. o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy ČT 4 Sport, TV Paprika, TV DEKO, výsledek hlasování 10 – 0 – 1

9. Kabelová televize Přerov, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/68/06
Rada registruje provozovateli Kabelová televize Přerov, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých programů televizní/české: ČT4 Sport, Tv NOE; televizní/zahraniční: JOJ, RAI UNO, TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Polonia; rozhlasové/české: ČRo Leonardo, ČRo 4 – Wave, výsledek hlasování 11 – 0 – 1

10. AQUA, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas; změny na vědomí – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/69/06
Rada registruje provozovateli AQUA, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů - české: CS Film, Cinemax, ČT4 Sport, ČT24, 24.cz, Film Box, HBO, MeteoTV, Minimax, O (óčko), Spektrum, TOP TV; zahraniční: JOJ, MUSIC BOX, TV MARKÍZA, výsledek hlasování 11 – 0 – 1

11. Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – a) změna programové nabídky; b) změna územního rozsahu – předchozí souhlas - řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu LO/74/06
Rada registruje provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu
a) programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů českých: ČT 4 Sport, 24.cz, A +, Cinemax, Cinemax 2, Cs Film, ČT 24, Minimax, TOP TV; zahraničních: Boomerang, Pervy Kanal Vsemirniy Setj, CCTV 9, Club, Discovery Travel & Living, Eurosport 2, FILM BOX, Film +, Mooby-TV, Music Box, Nautik TV, TV Deko, TV Paprika, Viasat Explorer, Viasat History, XXX-XTREME (v časovém rozsahu 22:00-05:00 h); ve změně názvu z programu Private Blue na Hustler TV (v časovém rozsahu 22:00 – 06:00 hod.), výsledek hlasování 7 – 1 – 3

b) územního rozsahu spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Bystřice nad Olší, výsledek hlasování 10 – 0 – 1

- sankce

12. REGION MEDIA s.r.o./24.cz – televizní vysílání šířené prostřednictvím družice – vyjádření k oznámení o zahájení správního řízení pro možné porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – upozornění na porušení zákona/udělení pokuty LO/70/06
Rada uděluje provozovateli REGION MEDIA s.r.o. pokutu podle § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 50 000,- Kč za opakované porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to nedodržení lhůty pro oznámení změny v osobě jednatele, výsledek hlasování 8 – 2 – 0

13. Český rozhlas/ Region Střední Čechy, ČRo 4 – rozhlasové vysíláni šířené prostřednictvím vysílačů v analogovém systému – využití kmitočtu Praha – Cukrák 100,7 MHz/50 kW – řízení o možném porušení § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 484/1 991 Sb., o Českém rozhlasu – vyjádřeni Českého rozhlasu LO/73/06
Rada vydává provozovateli, Českému rozhlasu, IČ: 45245053, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 12, upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení souboru technických parametrů podle ustanovení § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991, o Českém rozhlasu, spočívající ve skutečnosti, že Český rozhlas od 13. ledna 2006 vysílá namísto programu Region Střední Čechy program ČRo 4 — Radio Wawe. RRTV stanovuje lhůtu k nápravě do 15 dnů, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

ANALYTICKÉ ZÁLEŽITOSTI

- licenční podmínky

14. AZ Media, a.s. /AZ Rádio — rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence — žádost o změnu podmínek licence Ru/46/99
OP/041/06 Rada přerušuje s provozovatelem AZ Media, a.s. řízeni o změně licenčních podmínek a vyzývá ho k odstranění nedostatků (dodání programové struktury a kontrolovatelných parametrů) v žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy, výsledek hlasování
10 – 0 – 0

- analýzy vysílání

15. Zpráva o televizním vysílání reklam, teleshoppingu a sponzoringu za měsíc listopad 2005 OP/017/06
1. Rada zahajuje správní řízení z moci úřední s provozovatelem CET 21, spol. s r.o./NOVA za prezentaci reklamního spotu Chevrolet, produkt Spark, mutace 3, výsledek hlasování 2 – 4 – 4
2. Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem FTV Prima s.r.o./Prima za prezentaci reklamního spotu AHA!, mutace 19, výsledek hlasování 9 – 0 – 1
3. Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem CET 21, spol. s r.o./NOVA a provozovatelem FTV Prima/Prima za prezentaci reklamního spotu Panasonic, produkt Digitální fotoaparát, mutace 2, výsledek hlasování 7 – 2 – 1
4. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 1.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 182 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
5. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 2.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 377 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
6. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 3.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 457 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 7 – 0 – 2
7. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 4.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 432 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 7 – 0 – 2
8. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 5.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 842 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
9. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 6.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 852 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
10. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 7.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 447 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
11. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 8.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 532 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
12. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 9.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 457 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
13. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 10.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 472 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
14. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 11.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 532 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 7 – 0 – 2
15. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 12.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 702 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
16. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 13.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 707 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 7 – 0 – 2
17. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 14.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 167 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
18. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 15.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 422 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
19. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 16.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 472 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
20. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 17.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 362 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
21. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 18.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 307 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
22. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 19.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 712 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
23. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 20.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 647 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
24. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 21.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 302 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
25. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 22.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 22 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 7 – 0 – 3
26. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 23.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 332 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
27. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 24.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 362 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
28. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 25.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 332 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
29. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 26.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 647 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
30. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 27.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 637 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
31. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 28.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 187 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2
32. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 29.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 67 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 7 – 0 – 3
33. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 30.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 247 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 2

16. Česká televize / ČT 2 – pořad Jen se dívej, vysílaný dne 9. prosince 2005 ve 22:00 h – analýza pořadu OP/033/06
Rada zahajuje správní řízení z moci úřední za možné porušení §31 odst. 3 s provozovatelem Českou televizí za odvysílání pořadu Jen se dívej dne 9. prosince 2005 od 22:00 h na programu ČT 2, výsledek hlasování 5 – 3 – 2

17. Česká televize / ČT2 – pořad Za zdí, téma Diskriminovaný otec, vysíláno 1. listopadu 2005 od 15:00 h – analýza záznamu OP/036/06
Rada zahajuje správní řízení z moci úřední za možné porušení §31 odst.3 s provozovatelem Českou televizí za odvysílání pořadu Za zdí na téma Diskriminovaný otec dne 1. listopadu 2005 od 15:00 h na okruhu ČT2, výsledek hlasování 3 – 3 – 4

18. Česká televize / ČT1 – pořady Dámský gambit, Jubileum a Nejlepší je pěnivá, vysíláno 22. ledna 2006 od 20:00 h – analýza záznamu OP/045/06,
Rada zahajuje správní řízení z moci úřední pro možné porušení §32 odst.1 písm. g s provozovatelem Českou televizí za odvysílání pořadu Nadměrné maličkosti (povídky Jubileum a Nejlepší je pěnivá) dne 22. ledna 2006 od 20:00 h na okruhu ČT1výsledek hlasování 3 – 6 – 1

19. Český rozhlas 4/Radio Wave – stížnost na obsah vysílání, pořad Stage, vysílaný vždy v sobotu od 20:00 do 21:00 h a pořad Klystýr, vysílaný v úterý 17. ledna 2006 od 21:00 h – analýza pořadu OP/038/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem Český rozhlas 4 – Radio Wave, výsledek hlasování 7 – 1 – 2

20. CET 21 spol. s r. o. / Nova; Televizní noviny, reportáž o obvinění ČR z týrání zvířat, vysíláno 24. ledna 2006 od 19:30 h – analýza záznamu OP/043/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. za odvysílání reportáže o obvinění ČR z týrání zvířat v rámci pořadu Televizní noviny, vysíláno 24. ledna 2006 od 19:30 hodin, výsledek hlasování 9 – 0 – 1

21. CET 21 spol. s r. o. / Nova; pořad Eso, vysíláno 7. ledna 2006 od 9:10 h – analýza záznamu OP/042/06
Rada si vyžádá ve smyslu § 137 odst. 1 správního řádu od provozovatele CET 21 spol. s r. o. vysvětlení, na základě něhož se rozhodne o dalším postupu, výsledek hlasování
8 – 1 – 1

22. Různí provozovatelé — aktuální souhrn podnětů a stížností na rozhlasové a televizní vysílání — podklad pro rozhodnutí o dalším postupu OP//06
Rada se seznámila s podněty a stížnostmi a rozhodla, kterými se bude zabývat.

- rozhodování o sankcích

23. SAT Plus s.r.o. – správní řízení (Rpo/207/05-V) vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že na programu UPC EXPRESS v době od 18. do 25. září 2005 poskytoval nepřiměřeně větší prostor informacím a vyjádřením prezentovaným zástupci pouze jedné politické strany OPA/83/06
Rada zastavuje s provozovatelem SAT Plus, s.r.o. správní řízení podle § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., zahájené pro podezření, že na programu UPC EXPRESS v lokalitě Mohelnice v době od 18. – 25. září 2005 poskytoval nepřiměřeně větší prostor informacím a vyjádřením prezentovaným zástupci pouze jedné politické strany, neboť odpadl důvod řízení, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

24. SAT Plus s.r.o. – správní řízení (Rpo/206/05-V) vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že neposkytl záznamy všech odvysílaných pořadů programu UPC Express v lokalitě Mohelnice z období 18. - 25. září 2005 OPA/84/06
Rada vydává provozovateli SAT Plus, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl záznamy všech odvysílaných pořadů na programu UPC EXPRESS v lokalitě Mohelnice z období 18. – 25. září 2005, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje s provozovatelem SAT Plus, s.r.o správní řízení pro možné porušení povinnosti vyplývající z § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nedodržuje licenční podmínky stanovené pro vysílání programu UPC EXPRESS v rozhodnutí o udělení licence č.j. Ru/95/04 a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování
10 – 0 – 0
Rada zahajuje s provozovatelem SRAM, s.r.o správní řízení pro možné porušení povinnosti vyplývající z § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nedodržuje územní rozsah vysílání stanovený pro vysílání programu UPC EXPRESS v rozhodnutí o udělení licence č.j. Rpo/127/02, eventuelně pro možné porušení povinnosti vyplývající z § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nedodržuje časový rozsah vysílání stanovený pro vysílání programu UPC EXPRESS v rozhodnutí o udělení licence č.j. Rpo/127/02 a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje s provozovatelem převzatého vysílání UPC Česká republika, a.s. správní řízení pro možné porušení povinnosti stanovené v § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě předem neoznámil změnu programové nabídky a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování 10 – 0 – 1

25. SRAM s.r.o./UPC Express – záznam vysílání z období 12. – 18. prosince 2005 – analýza záznamu OP/040/06
Rada zahajuje s provozovatelem SRAM, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost požádat předem Radu o písemný souhlas se změnou označení názvu programu – a nařizuje …., výsledek hlasování
10 – 0 – 0
Rada zahajuje s provozovatelem SRAM, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 21, odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost požádat předem Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje s provozovatelem SRAM, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 32, odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. - uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje s provozovatelem SRAM, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 32, odst. 1, písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. – uvádět označení televizního programu (logo) – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

26. CET 21, spol. s r.o. - správní řízení ve věci možného porušení ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému mohlo dojít odvysíláním televizní reklamy na kurzové sázení Betandwin po výzvě k vyjádření OPA/158/06
Rada přerušuje správní řízení vedené s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. pod č.j. Rpo/164/05-V, a to do doby, než bude Městským soudem pravomocně rozhodnuto v řízení ve věci žaloby podané Českou televizí proti rozhodnutí Rady č.j. Rpo/107/05, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada rozhodla, že společnost A a A Marketing s.r.o. není účastníkem správního řízení vedeného pod č.j. Rpo/164/05, a to z důvodu, že pro stejné porušení zákona s ní bylo zahájeno samostatné řízení, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje se společností A a A, Marketing, s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1125/5 pro klienta správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), zákona č. 40/1995 Sb., výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje se společností BAW International Ltd. se sídlem Suite 611, Europort, Gibraltar správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), zákona č. 40/1995 Sb., výsledek hlasování 10 – 0 – 0

27. Galaxie sport, s.r.o. - správní řízení ve věci možného porušení ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému mohlo dojít zadáním televizní reklamy na kurzové sázení Betandwin po výzvě k vyjádření OPA/161/06
Rada přerušuje správní řízení vedené s provozovatelem Galaxie sport, spol. s r.o. pod č.j. 2006/35/jfu, a to do doby, než bude Městským soudem pravomocně rozhodnuto v řízení ve věci žaloby podané Českou televizí proti rozhodnutí Rady č.j. Rpo/107/05, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje se společností A a A, Marketing, s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1125/5 pro klienta správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), zákona č. 40/1995 Sb., výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje se společností BAW International Ltd. se sídlem Suite 611, Europort, Gibraltar správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), zákona č. 40/1995 Sb., výsledek hlasování 10 – 0 – 0

28. Definitely s.r.o. – zahájené správní řízení č.j. Rpo/163/05 – V pro možné porušení licenčních podmínek, nedodržení schváleného názvu programu, ke kterému se účastník řízení ve lhůtě nevyjádřil OPA/142/06
Rada vydává provozovateli Definitely s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení povinnosti vyplývající z § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nedodržel schválený název programu ve dnech 28. a 30. srpna 2005, výsledek hlasování 9 – 0 – 1

29. TELE 2 s.r.o. – správní řízení ve věci možného porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním televizní reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE 2 s.r.o., pod názvem „Komfort “ po výzvě k vyjádření OPA/155/06
Rada uděluje společnosti TELE 2, s.r.o. pokutu ve výši 1 000 000 Kč za porušení § 2 odst. písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, za odvysílání reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE 2, s.r.o. pod názvem Komfort, která obsahovala klamavý údaj, ve dnech 4. – 14. července 2005, výsledek hlasování
7 – 2 – 1

30. CET 21 spol. s r.o., FTV PRIMA, spol. s r.o., Česká televize, Evropa 2, spol. s r.o., ESA Rádio, spol. s r.o./Fajn Rádio a Radio Relax, spol. s r.o. – propagace kouření pro děti a mládež lákavým způsobem mnohonásobným vysíláním videoklipu resp. písně Tabáček včetně pravidelných hitparádových pořadů pro dospívající po několik týdnů OPA/156/06
Rada se z materiálem seznámila.

31. Česká televize – vyjádření k zahájení správního řízení č.j. Rpo/212/05 o možném porušení ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání reportáže Jezy na Labi dne 5. září 2005 OPA/79/06
Rada zastavuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení o možném porušení ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., pro odvysílání reportáže Jezy na Labi dne 5. září 2005, výsledek hlasování 9 – 1 – 0

32. Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV PRIMA, spol. s r.o. – zpravodajské pokrytí ombudsmanovy zprávy o zásahu policie na Czech Teku 2005 OPA/163/06
Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – zásada objektivity a vyváženosti ve zpravodajských a publicistických pořadech – příspěvkem, který se týkal ombudsmanovy zprávy o zásahu policie při Czech Teku 2005, odvysílaným v rámci pořadu Události 31. ledna 2006 od 19:15 h, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – zásada objektivity a vyváženosti ve zpravodajských a publicistických pořadech – příspěvkem, který se týkal ombudsmanovy zprávy o zásahu policie při Czech Teku 2005, odvysílaným v rámci pořadu Události, komentáře 31. ledna 2006 od 22:30 h, výsledek hlasování 10 – 0 – 0